English | فارسی
840155 (4-Bromobiphenyl for synthesis)
جزئیات محصول
840155 (4-Bromobiphenyl for synthesis)

4-Bromobiphenyl for synthesis
 4- برومو بی فنیل

840155 (4-Bromobiphenyl for synthesis)

840155 (4-Bromobiphenyl for synthesis)
4-Bromobiphenyl - مرک آلمان - 4- برومو بی فنیل
840155 (4-Bromobiphenyl for synthesis)

840155 (4-Bromobiphenyl for synthesis)
4-Bromobiphenyl - مرک آلمان - 4- برومو بی فنیل
840155 (4-Bromobiphenyl for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »