English | فارسی
101770 (Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) extra pure)
جزئیات محصول
101770 (Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) extra pure)

Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) extra pure
پترولیوم بنزین

101770 (Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) extra pure)

101770 (Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) extra pure)
Petroleum benzine - مرک آلمان - پترولیوم بنزین
101770 (Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) extra pure)

101770 (Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) extra pure)
Petroleum benzine - مرک آلمان - پترولیوم بنزین
101770 (Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) extra pure)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »