English | فارسی
105164 (Potassium tellurite-hydrate for microbiology)
جزئیات محصول
105164 (Potassium tellurite-hydrate for microbiology)

Potassium tellurite-hydrate for microbiology
پتاسیم تلوریت - هیدرات

105164 (Potassium tellurite-hydrate for microbiology)

105164 (Potassium tellurite-hydrate for microbiology)
Potassium tellurite-hydrate - مرک آلمان - پتاسیم تلوریت - هیدرات
105164 (Potassium tellurite-hydrate for microbiology)

105164 (Potassium tellurite-hydrate for microbiology)
Potassium tellurite-hydrate - مرک آلمان - پتاسیم تلوریت - هیدرات
105164 (Potassium tellurite-hydrate for microbiology)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »