English | فارسی
104302 (Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy)
جزئیات محصول
104302 (Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy)
Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy
 هماتوکسیلین

104302 (Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy)

104302 (Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy)
Hematoxylin - مرک آلمان - هماتوکسیلین
104302 (Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy)

104302 (Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy)
Hematoxylin - مرک آلمان - هماتوکسیلین
104302 (Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »