English | فارسی
822314 (4-Methoxybenzaldehyde for synthesis)
جزئیات محصول
822314 (4-Methoxybenzaldehyde for synthesis)

4-Methoxybenzaldahyde for synthesis
4-متوکسی بنزال دهید

822314 (4-Methoxybenzaldehyde for synthesis)

822314 (4-Methoxybenzaldehyde for synthesis)
4-Methoxybenzaldehyde - مرک آلمان - 4-متوکسی بنزال دهید
822314 (4-Methoxybenzaldehyde for synthesis)

822314 (4-Methoxybenzaldehyde for synthesis)
4-Methoxybenzaldehyde - مرک آلمان - 4-متوکسی بنزال دهید
822314 (4-Methoxybenzaldehyde for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »