English | فارسی
800507 (4-Bromobenzoic acid for synthesis)
جزئیات محصول
800507 (4-Bromobenzoic acid for synthesis)

4-Bromobenzoic acid for synthesis
 اسید بروموبنزوئیک

800507 (4-Bromobenzoic acid for synthesis)

800507 (4-Bromobenzoic acid for synthesis)
Bromobenzoic acid - مرک آلمان - اسید بروموبنزوئیک
800507 (4-Bromobenzoic acid for synthesis)

800507 (4-Bromobenzoic acid for synthesis)
Bromobenzoic acid - مرک آلمان - اسید بروموبنزوئیک
800507 (4-Bromobenzoic acid for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »