English | فارسی
824420 (Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis)
جزئیات محصول
824420 (Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis)

Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis

824420 (Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis)

824420 (Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis)
824420 (Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis)
824420 (Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis)

824420 (Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis)
824420 (Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis)
824420 (Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »