English | فارسی
820158 (4,4'-Bipyridine for synthesis)
جزئیات محصول
820158 (4,4'-Bipyridine for synthesis)
4,4'-Bipyridine for synthesis
بیپیریدین 4-4

820158 (4,4'-Bipyridine for synthesis)

820158 (4,4'-Bipyridine for synthesis)
Bipyridine - مرک آلمان - بیپیریدین
820158 (4,4'-Bipyridine for synthesis)

820158 (4,4'-Bipyridine for synthesis)
Bipyridine - مرک آلمان - بیپیریدین
820158 (4,4'-Bipyridine for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »