English | فارسی
814125 (1,2,3-Trimethoxybenzene for synthesis)
جزئیات محصول
814125 (1,2,3-Trimethoxybenzene for synthesis)
1,2,3-Trimethoxybenzene for synthesis
تری متوکسی بنزن

814125 (1,2,3-Trimethoxybenzene for synthesis)

814125 (1,2,3-Trimethoxybenzene for synthesis)
Trimethoxybenzene - مرک آلمان - تری متوکسی بنزن
814125 (1,2,3-Trimethoxybenzene for synthesis)

814125 (1,2,3-Trimethoxybenzene for synthesis)
Trimethoxybenzene - مرک آلمان - تری متوکسی بنزن
814125 (1,2,3-Trimethoxybenzene for synthesis)

   کلیه حقوق متعلق به شرکت بانیان تجهیز می باشد
طراحی توسط « وب ایده »